Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Xét về bản chất, việc nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hai bên đã hoàn thành hết các nghĩa vụ và được hưởng các quyền của mình.

Hai bên có thể tự do thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Nói cách khác, việc thanh lý hợp đồng có thể được thực hiện ngay cả khi hai bên chưa thực hiện hết các nghĩa vụ và quyền của mình. Do đó, để xem xét hành vi trong tình huống trên là đúng hay sai cần xem xét cụ thể và kỹ lưỡng từng điều khoản trong hợp đồng, cần phải làm rõ khái niệm thanh lý trong hợp đồng là gì. Nếu trong hợp đồng không có điều khoản quy định về thanh lý hợp đồng, có thể hiểu thanh lý hợp đồng là trường hợp chấm dứt hợp đồng. Việc giải thích thanh lý có thể căn cứ vào thỏa thuận của hai bên.

Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mới nhất 2018 bao gồm thông tin về các bên, nội dung nghiệm thu, hợp đồng thanh lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể Voobaha xin được gửi đến bạn Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mới nhất 2018 dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm …

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………,chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên B bàn giao cho bên A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+   Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………………………………………..

–   Tổng số tiền:…………………………………………………………..

–   Bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

Xác nhận đã bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

 

 

Hy vọng với mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mới nhất 2018 mà Voobaha cung cấp sẽ hỗ trợ giúp bạn dễ dàng giải quyết vấn đề của chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *